top of page
LOGO VINGOTE.png
LOGO VINGOTE.png

verkoopsvoorwaarden

Door het feit van bestelling en aanvaarding van de geleverde diensten aanvaardt de klant deze en de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden

 1. In geval van annulatie is de koper het bedrag van de reeds geleverde diensten en producten verschuldigd.

 2. Alle facturen zijn contant ( binnen 8 dagen) te betalen tenzij anders bedongen, anders overeen gekomen en schriftelijk bevestigd door VINGOTE BV.

 3. Korting op contante betaling kan enkel worden toegestaan na overeenkomst en schriftelijke bevestiging door VINGOTE BV.

 4. Bij niet- of gedeeltelijke betaling is de koper, samen met de nog verschuldigde som, een supplementaire vergoeding verschuldigd aan VINGOTE BV gelijk aan het product van de openstaande schuld met (ECB-rentevoet + 10) %.

 5. Elke administratieve tussenkomst van welke aard ook, supplementair werk en de daaruit voortvloeiende kost onder vorm van fractie of veelvoud van eenheidsprijs, uurloon of kosten van derden zoals transport zijn ten laste van de koper.

 6. Aansprakelijkheid:
  Klachten omtrent geleverde diensten & facturaties zijn protesteerbaar binnen 8 dagen factuurdatum.
  Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).
  Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

 7. Verkochte goederen worden in principe niet omgeruild tenzij kan aangetoond worden dat er een ernstige vergissing is begaan door VINGOTE BV of een van de medewerkers. Verder verwijzen we naar punt 6.

 8. Afgeleverde offertes en ramingen zijn steeds vrijblijvend.

 9. Intellectuele eigendomsrechten:
  Onze website, logo’s, teksten, tekstmoto’s, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, of hetzij aan onze partners toebehoren. Hieronder worden verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, etiketten en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
  Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Een klant of belangstellende kan bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VINGOTE BV. 

 10. Bevoegdheid en toepasselijk recht:
  Voor alle verdere regelingen richten we ons tot de Belgische wet. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

bottom of page