top of page
LOGO VINGOTE.png
LOGO VINGOTE.png

PRIVACYBELEID

Versie 14 augustus 2022

De versies, vertalingen in andere talen dan het Nederlands van het huidige privacy beleid zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacy beleid van toepassing.

Wij, Vingote, verbinden ons ertoe om jouw persoonsgegevens te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met je gegevens. Bescherming van de persoonsgegevens is belangrijk  en daarom hecht Vingote veel waarde aan het beschermen van de privacy van zijn klanten, prospecten en andere contactpersonen… Hoe dat gebeurt en welke principes daarbij in acht worden genomen wordt hierna uitgelegd.

 

 1. Wie zijn wij?
  Vingote BV (“Vingote”), met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Terkeyen 19, en met ondernemingsnummer 0784.550.252, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Dit wil zeggen dat wij beslissen in welke vorm en om welke reden we jouw gegevens verwerken.
  Zijn er nog vragen na het lezen van deze privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van je gegevens dan kan je contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Verantwoordelijke Gegevens Bescherming - VGB) via volgende contactgegevens:
  VINGOTE BV, Terkeyen 19 te 3210 Lubbeek of via e-mail: info@vingote.com
   

 2. Gegevensverzameling
  2.1 Welke gegevens verzamelen wij?
  Het gebruik van onze website www.vingote.com is vrij en vrijblijvend. De gebruiksvoorwaarden zijn gebundeld in een separaat document:  ‘Gebruiksvoorwaarden website’
  Voor het gebruik dienen dus geen persoonsgegevens opgegeven te worden. Wanneer wij je persoonsgegevens vragen zoals bijvoorbeeld bij een bestelling, heb je het recht om niet op deze vraag in te gaan. Het functioneren van bepaalde delen van de website kunnen hierdoor wel verstoord worden waardoor er bijvoorbeeld geen bestelling tot stand kan komen.
  De gegevens die worden verzameld via de website zijn persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door jou worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet gelimiteerd tot:
  - Identificatie- & Contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres…)
  - Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, …)
  - Interessegebieden
  - Technische gegevens over je bezoek aan onze website (IP-adres, IP-adres van je internet service provider, tijdstip van toegang tot de website,    …)
  In principe vragen we jou geen gevoelige informatie. Indien echt nodig, zal Vingote je uitdrukkelijke toestemming vragen om gevoelige informatie te verzamelen en te gebruiken maar in principe wordt dergelijke gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid) niet gevraagd.
  2.2 Wanneer verzamelen wij gegevens?
  De volgende gegevens worden onder meer door Vingote verzameld wanneer:
  - Je onze website bezoekt via cookies, web beacons en andere technologieën (meer informatie vind je in ons cookiebeleid)
  - Je klant wordt,
  - Je een profiel aanmaakt op onze website,
  - Je een formulier invult op onze website,
  - Je contact opneemt via één van onze communicatiekanalen (telefoon, post, social media, …),
  - Je je inschrijft op onze nieuwsbrieven of deelneemt aan wedstrijden,
  - Je formulieren die wij voorleggen invult.
  2.3 Waarom worden je gegevens verzameld ?
  Vingote verzamelt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden welke we hierna verder in detail omschrijven. Hiervoor worden gegevens gebruikt die we rechtstreeks van jou hebben bekomen (bv bij invullen van een formulier op de website) of die we hebben bewaard op basis van eerdere interactie(gegevens uit de boekhouding)
  Leveren van bestellingen
  Adres-, identificatie- en contactgegevens zijn nodig voor het uitleveren van bestellingen. Wij geven in dit proces je gegevens ook door aan anderen zoals bijvoorbeeld transportfirma’s zodat jouw bestelling bezorgd kan worden en jij op de hoogte gehouden kan worden over je bestelling. Van deze partners eisen we dat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met jouw gegevens.
  Leveren van diensten
  Voor het organiseren van happenings zoals degustaties, opendeur, workshops…, net zoals voor bestellingen, hebben we voor het leveren van diensten een aantal persoonsgegevens nodig. Als we voor deze diensten partners onder de arm nemen, eisen we ook van hen dat zij de privacy van jouw gegevens garanderen.
  Nieuwsbrieven en mailings
  In de markt en het hedendaagse milieu zijn communicatie en media uiterst belangrijke ‘tools’ om contact te houden met de klanten en belangstellenden. We houden je graag op de hoogte over de nieuwigheden bij Vingote, aanbiedingen, acties, evenementen… . Je kan je daarom inschrijven op onze mailinglist, nieuwsbrieven. Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen? Dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
  Achteraf betalen
  In sommige gevallen staan wij uitstel van betaling aan bepaalde klanten toe. Puur uit zakelijk oogpunt kan daarvoor beroep worden gedaan op gerapporteerde en verzamelde gegevens van bij  bv gespecialiseerde bedrijven of instanties zoals bv De balanscentrale van de NBB om jouw kredietwaardigheid te kunnen nakijken. In contact met deze organisaties krijgen zij enkel de gegevens die nodig zijn – en indien nodig ! -- om hun dienstverlening aan ons te kunnen volbrengen.
  ------------------------------------------------------------------------------
  Debiteurenbeheer
  Bij achterstallige betalingen mag je van ons reactie verwachten. Dit om je er aan te herinneren dat je nog openstaande facturen hebt. Afhankelijk van geval tot geval doen we dat niet zelf, maar geven we je gegevens door aan een externe partner die het debiteurenbeheer voor ons uitvoert. Deze krijgt enkel de gegevens noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de opdracht.
  Social media
  In principe krijgen wij je persoonsgegevens rechtstreeks van jou, tenzij je er voor kiest je te registreren via een social media account (vb. Facebook). Dan worden je gegevens verzameld via je social media profiel. We raden je aan om de privacy policy van je social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door hen worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van de social media login functie. Wij versturen geen van de persoonlijke gegevens die je via de website verstrekt door aan providers van social media.
  Wettelijke verplichtingen
  Om te voldoen aan verschillende wetten en regelgevingen, zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen (vbBTW-nrs, rekeningnummers,…), houdt Vingote bepaalde (persoons)gegevens bij. In sommige gevallen moeten deze verstrekt worden aan derden.
   

 3. Verstrekking aan derden
  Het is soms noodzakelijk voor de correcte uitvoering van taken hierboven beschreven, dat gegevens die je aan ons geeft, aan derde partijen kunnen verstrekt worden. Zo maken wij onder meer gebruik van een derde partij voor:
  - het ontwikkelen en verzorgen van de internetomgeving (web developing, webhosting)
  - technische support voor het verzorgen van de IT& IT netwerk, …
  - het bezorgen van bestellingen
  - het geven van workshops
  - het debiteurenbeheer
  - de kredietwaardigheid checks
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER.
   

 4. Bescherming van je gegevens
  4.1 Veiligheid
  Vingote werkt met actuele programma’s up-to-date, voor het beveiligen van toepassingen, computers, databanken en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. We doen hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die wij hebben optimaal wordt beveiligd. Enkel die personen welke nood hebben jouw gegevens te kennen en die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken nemen regelmatig back-ups om te vermijden dat je gegevens verloren gaan. 100% veiligheid garanderen is echter eerder utopisch. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.
  4.2 Andere websites
  Onze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer je een van deze links aanklikt, ga je naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over jou zou kunnen verzamelen. Vingote draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van jouw persoonsgegevens. Je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken. (zie ook “Gebruiksvoorwaarden website”)
   

 5. Welke bewaartermijn voor je gegevens
  Niet langer dan nodig. Dit komt neer op het volgende: Vingote bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Van zodra de wettelijke bewaartermijn of het doeleinde waarvoor we je gegevens verzameld hebben bereikt is, worden ze verwijderd.
   

 6. Jouw rechten
  6.1. Recht op inzage
  Je hebt steeds het recht op inzage van de gegevens die jou aanbelangen. Zo kan je ons onder meer vragen welke gegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we dit doen.
  6.2 Recht op rechtzetting
  Als wij over foute gegevens van jou beschikken, mag je ons dit laten weten zodat wij ze kunnen rectificeren.
  6.3 Recht om vergeten te worden
  Je mag ons vragen om de gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Het kan echter wel zijn dat wij het recht hebben om bepaalde gegevens te blijven bewaren, onder meer om onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
  6.4 Recht op beperking
  In bepaalde gevallen kan je ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je gegevens betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid te controleren.
  6.5 Recht van bezwaar
  Je kan op elk ogenblik bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gaat het over marketing, dan doen wij zo snel mogelijk het nodige. Weegt ons belang echter zwaarder door dan het jouwe, hebben wij het recht om je gegevens te blijven gebruiken.
  6.6 Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht om ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
  6.7 Recht op het intrekken van de toestemming
  Voor verwerkingen waarvoor je je toestemming hebt gegeven, kan je te allen tijde die toestemming weer intrekken.
  6.8 Contact
  Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, volstaat het om de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Vingote te contacteren via post of e-mail, samen met een kopie van de voorkant van je identiteitskaart.
  Zie aub onder punt 1. Wie zijn wij ?
   

 7. Wijzigingen privacyverklaring
  Vingote engageert zich om jouw privacygegevens te vrijwaren van onoordeelkundig gedrag, fout bezit, etc… en doet er alles aan om er voor te zorgen dat het beleid voor de bescherming van je persoonlijke gegevens volledig in regel is met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:
  - De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
  - De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
  - Vanaf 25 mei 2018: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming; Verordening [EU] 2016/679)
  Deze Privacyverklaring is al gebaseerd op de AVG en bevat bepaalde procedures die pas vanaf 25 mei 2018 operationeel zullen zijn.
  Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd zijn.
  Vingote kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene Privacybeleid op de website te plaatsen.

bottom of page