top of page
LOGO VINGOTE.png

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versie 14 Augustus 2022

 

 1. Bepalingen:
  - Met website wordt bedoeld: “vingote.com”
  - Vingote staat voor Vingote BV
  - Bezoeker: U en/of U met de personen (natuurlijke personen  of rechtspersonen, instanties) die U vertegenwoordigt

  Met deze Gebruiksvoorwaarden wordt het gebruik van de website “Vingote.com” geregeld. Dit betreft naast diensten ook de verstrekte informatie en weergegeven vorm & inhoud.
  Een bezoek aan de website gevolgd door verdere verkenning, surfen, communicatieve interactie impliceert dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Deze gebruiksvoorwaarden beperken of ontslaan de aansprakelijkheid van Vingote en brengen andere belangrijke bepalingen naar buiten waaronder een arbitrageclausule.
   

 2. Aanvaarding van deze voorwaarden:
  Bij elk bezoek van deze website door U komt het er op neer dat U en/of alle andere personen (natuurlijke zowel als rechtspersonen) akkoord gaat met deze voorwaarden zonder enige restrictie of condities. Zodoende komt er een overeenkomst tot stand tussen U en Vingote. Ondermeer wordt er door Uw bezoek bevestigd dat U wettelijk gemachtigd bent om de Gebruiksvoorwaarden te erkennen en te aanvaarden hetzij in eigen naam, hetzij in naam van alle personen (fysieke - en rechtspersonen) die U vertegenwoordigt.
  Vingote is gerechtigd om op eender welk moment en zonder voorafgaande melding om welke reden ook de gebruiksvoorwaarden aan te vullen, te wijzigen en is hiervoor geen enkele verantwoording verschuldigd tegenover U of de personen welke U vertegenwoordigt. Vingote zal niet aanvaarden dat de door haar opgestelde Gebruiksvoorwaarden door U worden gewijzigd, noch aangevuld.
  De meest actuele versie zal steeds van toepassing zijn. Gelieve daarom steeds de datum van de geldende, meest recente versie na te kijken.
   

 3. Beheer:
  De website wordt beheerd door Vingote BV rechtstreeks of door de in hun plaats aangestelde uitvoerders. Vingote BV is gevestigd te 3210 Lubbeek, Terkeyen 19 met ondernemingsnummer 0784.550.252
   

 4. Eigendomsrecht en Gebruiksrecht:
  De website mag alleen gebruikt worden met commercieel beschikbare software, voor wettelijke doeleinden en op de manier die expliciet beschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden.
  Niet-naleving van de voorwaarden, kennisgeving en bepalingen die op de website zijn weergegeven of misbruik ervan zal automatisch resulteren in beëindiging van elk recht dat eerder werd verleend (zie onder). Dit behelst onverwijld de vernietiging van alle kopieën, downloads, informatie die U van/via de website hebt verkregen. Op verzoek van Vingote dient daarvan bewijs te worden geleverd. Behoudens de eerder beperkte toestemmingen omtrent het opslaan, gebruik van informatie en inhoud, kunnen geen stilzwijgende of uitdrukkelijke rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of gelijk welk ander intellectueel eigendomsrecht door Vingote aan U verleend worden.
  De website en alle informatie (tekst, illustraties, video), beelden, logo’s, iconen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de website, zijn en blijven eigendom van Vingote. Uw gebruik van de website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of zijn inhoud.
  De inhoud van de website, onderdelen of bepaalde onderwerpen kunnen worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, verzonden, uitgezonden, geïndexeerd, gecatalogeerd en verspreid, geheel of gedeeltelijk op elke manier die de bekendheid van de website en Vingote op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een duidelijke bronvermelding naar www.vingote.com bevat en dit alles behoudens de mogelijkheid voor Vingote om hieraan op gelijk welk ogenblik een einde te stellen. Het recht op gebruik van de inhoudselementen van de website wordt U verleend op conditie dat de inhoud niet wordt gewijzigd en dat alle aanduidingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsvermeldingen intact gelaten worden.
   

 5. Links:
  De website kan hyperlinks bevatten naar de inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Vingote is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. De beheerders van die websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgeving en reglementering op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument.
   

 6. Privacybeleid:
  De persoonsgegevens van de bezoekers verzameld via de website zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van Vingote, zoals gepubliceerd op de website.
   

 7. Afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en vrijwaring:
  Vingote is niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van de website, noch het gebruik van de inhoud ervan. Om die reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:
  7.1. Informatie op de website
  Vingote garandeert niet dat de informatie op de website juist, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan mogelijk technische onvolledigheden, onjuistheden en tikfouten bevatten. Vingote zal geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden -- en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit -- voor het al dan niet adequaat of up-to-date bijhouden van haar website, opdat de weergegeven informatie actueel, juist of volledig zou zijn. De juistheid en volledigheid van alle op de website geplaatste informatie dient steeds gecontroleerd te worden alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot het verkrijgen van enige dienst, een bepaald product of enige andere zaak, aangeboden op deze website.
  7.2. Gebruik
  Het gebruik van deze website gebeurt geheel op eigen risico.
  Vingote.com wordt tot uw beschikking gesteld in de staat waarin de website zich bevindt, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten Vingote, haar licentiegevers en alle andere met Vingote verbonden ondernemingen alle verantwoordelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid over de gegevens, aangeboden diensten en producten op de website. Het gebruik van een bepaalde werkwijze, bepaalde handelspraktijken of een courant gebruik door U als gebruiker, bezoeker van de site doet onder geen beding aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden ontstaan.
  U alleen bent verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, internetdiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor het gebruik van de website.
  Het internet is geen veilig medium, kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover Vingote geen controle heeft. Het is mogelijk dat de website niet continu, veilig of privé bereikbaar is.
  Vingote is niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van Vingote om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan Vingote gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door Vingote, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de website of de e-maildiensten.
  Zonder enige beperking van het voorgaande, biedt Vingote geen waarborg dat:
  (a) de website compatibel is met uw computer en de daaraan gekoppelde randapparatuur en de gebruikte programma’s;
  (b) de website steeds beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;
  (c) de website aan uw noden zal voldoen;
  (d) de informatie die op de Website staat, of die via de website verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, in de juiste volgorde of tijdig beschikbaar zal zijn;
  (e) sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de website;
  (f) het gebruik van de website – inclusief het browsen en downloaden van informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ of andere vernietigende of schadelijke elementen; of
  (g) het gebruik van de website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.
  Vingote, haar medewerkers, haar leveranciers en alle andere met Vingote verbonden ondernemingen wijzen voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste betekenis die mogelijk is binnen het toepasselijk recht.
  7.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
  In geen enkel geval zal – tenzij op basis van aangetoonde zware fout en/of bedrog --  Vingote aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks afgeleid verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid of onder enige andere juridische grondslag die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van de website door u of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten of overtredingen van Vingote of enig andere met Vingote verbonden ondernemingen, en ongeacht het feit dat Vingote of haar licentiegevers op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat u of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden.
  7.4. Afstand van recht
  Hierbij ziet u voor altijd af van alle rechten, claims, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met uw gebruik van de website en dit ten opzichte van Vingote, partners, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverspreiders, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, houders of verstrekkers van licenties en alle andere betrokken of geassocieerde personen.
  7.5. Vrijwaring
  U zal Vingote, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en alle andere betrokken of geassocieerde personen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) vrijwaren, verdedigen en vrijwaren met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven zonder beperking, die door de Gevrijwaarde Partijen opgelopen worden in het kader van een schadeclaim of eis die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website.
  U zal, te goeder trouw samenwerken met de Gevrijwaarde Partijen bij de verdediging tegen claims of eisen. U zal uw volledige medewerking verstrekken bij vragen om advies en informatie die door de Gevrijwaarde Partijen verstrekt dienen te worden in mondelinge of geschreven vorm.
  8.5. Beëindiging van uw gebruiksrecht en de Website
  Bij overtreding van onderhavige Gebruiksvoorwaarden of bij het niet akkoord gaan ermee, mag u niet langer gebruikmaken van de website.
  Vingote of de door Vingote aangestelde mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken:
  (a) de website geheel of bepaalde onderdelen ervan veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen;
  (b) uw toelating om de website te gebruiken zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling stopzetten of deze aan u of een ander persoon beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.
  Indien het gebruik van de website door u of door een persoon die u vertegenwoordigt, dan wel door Vingote beëindigd wordt, dan:
  (a) blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen Vingote en u en/of om het even welk persoon die u vertegenwoordigt, bestaan; en
  (b) Vingote mag uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig de door Vingote gehanteerde privacypolicy, zoals gepubliceerd op deze Website.
   

 8. Algemene bepalingen
  Indien één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.
  Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.
  Op alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, zal het mediatiereglement van CEPANI worden toegepast. Indien de mediatie niet lukt, zal het geschil definitief beslecht worden volgens het Arbitragereglement van CEPANI, door één arbiter die conform dit reglement is benoemd. De zetel van de procedure is gesitueerd in Vlaams Brabant. De taal van de procedure is het Nederlands.

Payment Methods
bottom of page